Kunstlievend Genootschap Pictura, gevestigd aan de Sint Walburgstraat 1, 9712 HX te Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

In deze privacyverklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. 

In onze privacyverklaring verklaren wij dat we uw persoonsgegevens: 

– Alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, 

– niet met anderen zullen delen, 

– zorgvuldig beveiligen. 

Wanneer u vragen heeft over deze privacyverklaring, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan horen wij dat graag van u. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij 

De gegevens die wij verwerken hebben wij van u ontvangen. Dit zijn: 

– Voor- en achternaam (en eventueel bedrijfsnaam) 

– E-mailadres 

– Bankrekeningnummer 

Met welk doel 

– U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

– Het versturen van onze nieuwsbrief; 

– Het versturen van digitale agenda’s en digitale uitnodigingen; 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.   

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@pictura-groningen.nl 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstlievend Genootschap Pictura.
U kunt hiervoor contact opnemen via het volgende mailadres: info@pictura-groningen.nl  Wij zullen dan spoedig contact met u opnemen. 

Wijzigingen privacyverklaring en -beleid 

Kunstlievend Genootschap Pictura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.